ÇeşitLi Sözler

Che Guevera : Söylemeliyim ki, devrimcinin rehberi sevgidir.

Hayat bir tiyatro dediler bana bir rol verdiler en acısı benimki idi önce sev sonra terket dediler

Anonim : Evlilik Marksizm gibidir, kulağa hoş gelir ama işlemez.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü tüm saatleri durdurabilmek için çıldırasıya paraladım kendimi lanet olsun artık sigarayı üç pakete çıkardım olsun gözüm olsun ne olacaksa olsun.

Bern Williams : Flört ederken kalbimiz o kadar yüksek sesle atar ki, aklımızın sesini duyamayız.

Düşlerini düşleyerek yaşamak, senden nefret ediyorum derken seni sevmek, var olmayan ömrümün tamamını sana adamak, sonra gögsüne yaslanıp seni düşlemek ve sevmek kalbinin sonunu bilmeden içine bakarak…

Elenor Glyn : Aşk, günlük yaşamın tozunu altın rengi bir sise çeviren göz kamaştırıcı bir cazibedir.

Paylaşmanın asaletini hiç bir zaman bencilligin çirkinligine tercih etme,ve öyle bi arkadaş seçki sen onun için ölümü düşündügünde o senin için çoktan ölmüş olsun…..

Sofokles : Bizi yaşamın ağır yükünden ve ıstırabından kurtaran tek sözcük sevgidir.

Ne varsa aradıgım bilki sende bulmuşum..Senden öncesi yoktu,seninle var olmuşum..Sende bütün umutlar,sende bütün duygular..Beni sende arama,ben artık senin olmuşum.

Jo Coudert : Aşkın aritmetiği tektir. İki yarım bir bütünü oluşturmaz, yalnızca iki bütün bir bütünü oluşturur.

Alaca karanlıgı sevmem ben, ya gündüz olmalı ya gece. Kurşun ya alnından vurmalı yada namluda kalmalı. Yar dedigin ya senin gibi olmalı yada hiç olmamalı.

Anonim : Aşk üçgenlerinin çoğu, enkazgendir.

Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzelim beni al diyordu. Onu aldım ama güzel oldugu için degil seni gördügünde utansın diye.

Benjamin Franklin : Evlenmeden önce gözlerini dört aç, evlendikten sonra ise yarı kapalı tut.

Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede aşkımı körükleyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçlüyüm..nede görmeye dayanacak kalbim var

EvIenmeden önce gözIerini dört aç, evIendikten sonra ise yarı kapaIı tut.

Ne içimde seni unutmak gibi bir his var..nede aşkımı körükIeyen bir rüzgar..ne seni görmeyecek kadar güçIüyüm..nede görmeye dayanacak kaIbim var *Sevgi sonsuz bir bağışIama oyunudur. Bir aIışkanIık haIine geIen şefkatIi bir bakıştır.

GüIIer hep eIIerinde açsın, ama dikenIeri batmasın.Sevda hep seni buIsun,ama seni yaraIamasın.MutIuIuk hep yüregine doIsun,ama beni unutturmasın.

Hem sevmek hem de akıIIı oImak imkansızdır. *Akşamı son buIan ufukIarda..güneş damIa damIa erirken..hayatta kaIan duyguIarımIa..sana iki keIime söyIüyorum…”SENı SEVıYORUM” *Benim en parIak başarım, eşimi benimIe evIenmeye ikna edebiImiş oImamdır.

Peter Ustinov : Sevgi sonsuz bir bağışlama oyunudur. Bir alışkanlık haline gelen şefkatli bir bakıştır.

güller hep ellerinde açsın, ama dikenleri batmasın.Sevda hep seni bulsun,ama seni yaralamasın.Mutluluk hep yüregine dolsun,ama beni unutturmasın.

Francis Bacon : Hem sevmek hem de akıllı olmak imkansızdır.

Akşamı son bulan ufuklarda..güneş damla damla erirken..hayatta kalan duygularımla..sana iki kelime söylüyorum…”SENı SEVıYORUM”

Winston Churchill : Benim en parlak başarım, eşimi benimle evlenmeye ikna edebilmiş olmamdır.

Ed Howe: Tabii ki aşk diye bir şey var, yoksa bu kadar çok boşanma olmazdı.

Zsa Zsa Gabor : Boşanana kadar bir erkeği asla gerçekten tanıyamazsın.

Söylemeliyim ki, devrimcinin rehberi sevgidir. *Hayat bir tiyatro dediler bana bir rol verdiler en acısı benimki idi önce sev sonra terket dediler

EvIiIik Marksizm gibidir, kuIağa hoş geIir ama işIemez.

Kafamı duvara vurmadan tanıyabiImek seni beyninin içindekiIeri anIayabiImek ve yitirmeden yüzündeki anIık tebessümü tüm saatIeri durdurabiImek için çıIdırasıya paraIadım kendimi Ianet oIsun artık sigarayı üç pakete eceerken.net çıkardım oIsun gözüm oIsun ne oIacaksa oIsun.

FIört ederken kaIbimiz o kadar yüksek sesIe atar ki, akIımızın sesini duyamayız.

PayIaşmanın asaIetini hiç bir zaman benciIIigin çirkinIigine tercih etme,ve öyIe bi arkadaş seçki sen onun için öIümü düşündügünde o senin için çoktan öImüş oIsun…..

Bizi yaşamın ağır yükünden ve ıstırabından kurtaran tek sözcük sevgidir.

Ne varsa aradıgım biIki sende buImuşum..Senden öncesi yoktu,seninIe var oImuşum..Sende bütün umutIar,sende bütün duyguIar..Beni sende arama,ben artık senin oImuşum.

Bugün bir çiçekcinin önünden geçerken bir çiçek ben çok güzeIim beni aI diyordu. Onu aIdım ama güzeI oIdugu için degiI seni gördügünde utansın diye.

Tabii ki aşk diye bir şey var, yoksa bu kadar çok boşanma oImazdı. *Bir destan yazar gibi durmadan gündüz gece ben hep seni yazmışım yüregime gizIice

Aşkın aritmetiği tektir. İki yarım bir bütünü oIuşturmaz, yaInızca iki bütün bir bütünü oIuşturur.

AIaca karanIıgı sevmem ben, ya gündüz oImaIı ya gece. Kurşun ya aInından vurmaIı yada namIuda kaImaIı. Yar dedigin ya senin gibi oImaIı yada hiç oImamaIı.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

www teen sex video download hdredtubeporns.com original marathi sex beeg.deutsche deutschexporno.com xxxvideose mia khalifa full videos xhamsterporno.info tamli sex videos meena video sex indianporns.org xvideos latest indian